top of page
Trident Tobacco
Cigarette Tobacco Selling Warehouse

 شرکت بین المللی دخانیات ترایدنت   (TTI) یک شرکت متوسط در حال رشد است که تخصص آن در تمامی زمینه های زنجیره ارزش ثانویه است. در حال حاضر، ما در 18 کشور در آسیا، خاور میانه، حاشیه دریای مدیترانه و شمال و غرب آفریقا مشغول فعالیت هستیم.

فعالیت اصلی ما مربوط به تولید و فروش سیگار برندهای خودمان است. شرکت TTI در حال حاضر با حجم فروش سالانه 1.8 میلیارد سیگار در سال (با افزایش پیوسته) بدنبال اینست که تبدیل به یک بازیگر جهانی در عرصه تولید و تجارت سیگار و تنباکو شود.

همچنین TTI علاوه بر تجارت اصلی خود، متحدین استراتژیکی دارد که در این زمینه ها با آنها همکاری می کند:

  • ایجاد شبکه توزیع

  • بهینه سازی زنجیره تامین

  • راه اندازی کارخانه ها

  • مشاوره و مطالعات امکان سنجی

  • تولید تحت قرارداد

  • ساختمان با نام تجاری

  • تشکیل مخلوط توتون

  • قوانین و الزامات

bottom of page